سازمان های بزرگ همواره با مشکلات زیادی در بخش های ادرای، مالی و منابع انسانی درگیر هستند، راه هاکار های جامع شتاب با نگاه نوآورانه به رفع این مشکلات در پلتفرم های خود کرده است