مدیرعامل بودن به چه معناست؟

مدیرعامل

مدیرعامل یک کسب‌وکار استارتاپی در واقع چه کاری باید انجام دهد؟ در ظاهر، این یک سوال ساده است اما پاسخ به همین آسانی نخواهد بود. مدیران زیادی به دنبال شفافیت در مورد نقش خود هستند و مانند بسیاری از موقعیت‌های شغلی پاسخی یکسان نمی‌توان دریافت کرد. یک مدیرعامل باید بتواند کلیه انتظارات کسب‌وکار را در […]